Trắc nghiệm công nghệ thông tin cơ bản

Câu 1: Tại ô A4, B4, C4, D4 có giá trị 12, 1, 4, 6 để tìm giá trị nhỏ nhất, ta dùng công thức:

A.MIN(A4;D4) B.MIN(A4-D4)
C.VALUE(A4:D4) D.MIN(A4:D4)

Câu 2: Trong bảng tính Excel, cho biết phím tắt để cố định địa chỉ ô trong công thức

A.F2 B.F3
C.F4 D.F5

Câu 3: Trong khi trình chiếu powerpoint ở slide 10 nếu muốn trở về slide 2 ta bấm phím nào sau đây?

A.2 B.2+Enter
C.Alt+2 D.Shift+2

Câu 4: Internet là

A.Mạng máy tính toàn cầu B.Phần mềm soạn thảo
C.Ngôn ngữ lập trình D.Mạng cục bộ

Câu 5: Trong soạn thảo văn bản Word 2010, muốn tạo ký tự TO đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện :

A.Format - Drop Cap B.Insert - Drop Cap
C.Edit - Drop Cap D.View - Drop Cap

Câu 6: Trong Internet Explore để mở một Tab mới ta bấm tổ hợp phím nào ?

A.Ctrl-1 B.Ctrl-T
C.Shift-T D.Ctrl-Shift-T

Câu 7: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là:

A.Một File B.Một Slide
C.Một Document D.Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 8: Trong Word, muốn trình bày văn bản theo khổ giấy ngang trong cửa sổ Page Setup ta chọn mục:

A.Portrait B.Left
C.Right D.Landscape

Câu 9: Để phóng to/thu nhỏ tài liệu trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện bằng cách nào:

A.Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột B.Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải bên dưới màn hình Word
C.Cả phương án 1 và 2 đều đúng D.Cả phương án 1 và 2 đều sai

Câu 10: Để đếm có điều kiện ta dùng hàm nào sau đây?

A.COUNT B.SUMIF
C.SUM D.COUNTIF

Câu 11: Trong Word, để ngắt trang bắt buộc, ta có thể nhấn tổ hợp phím nào?

A.Shift + Enter B.Ctrl + Enter
C.Ctrl + Shift + Enter D.Alt + Enter

Câu 12: Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

A.Sumifs B.Sum
C.Countif D.Sumif

Câu 13: Trong khi trình chiếu powerpoint, muốn làm đen màn hình ta bấm phím nào sau đây?

A.D B.A
C.B D.C

Câu 14: Để chia văn bản thành dạng cột báo ta chọn:

A.Page Layout Columns chọn số cột OK B.Kẻ hai Textbox song song sau đó gõ dữ liệu
C.Hai câu A, B đều sai D. Hai câu A, B đều đúng

Câu 15: Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng?

A.Router B.CPU
C.Rom D.Không có đáp án nào đã nêu

Câu 16: Để tạo nhanh một văn bản mẫu sử dụng cho lần sau, bạn sử dụng chức năng nào của word?

A.AutoCorrect B.AutoStyle
C.AutoText D.Cả A, B, C đều sai

Câu 17: Trong Word muốn nhảy từ ô trái của bảng qua ô phải ta dùng phím nào?

A.SHIFT B.TAB
C.ALT + TAB D.SHIFT + TAB

Câu 18: Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím

A.Home B.End
C.Esc D.Tab

Câu 19: Công thức =IF(100>10, “LAGI”, “BÌNH THUẬN”) trong Excel sẽ cho ra kết quả nào?

A.GI B.LAGI
C.BÌNH THUẬN D.LA

Câu 20: Khi chèn hình ảnh, tùy chọn nào cho phép hình ảnh nằm trên văn bản:

A.In Front Of Text B.In Line With Text
C.Square D.Tight

Câu 21: Khi soạn thảo để gõ được tiếng việt chọn bộ gõ theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là telex thì sử dụng font:

A.Time New Roman B.ABC
C..VNITimes D..VnTimes

Câu 22: Trong excel phím tắt nào cho phép chèn ngày tháng năm hiện tại

A.Ctrl+1 B.Ctrl-T
C.Ctrl + ; D.Ctrl + Shift + ;

Câu 23: Để tăng cỡ chữ trong Word, ta thực hiện:

A.Ctrl + Shift + B.Ctrl + ]
C.Cả A và B đều đúng D.Cả A và B đều sai

Câu 24: Trong Word 2010, để giãn khoảng cách giữa các dòng là 1,5 line chọn:

A.Paragraph/ Line Spacing B.Nhấn Ctrl + 5 tại dòng đó.
C.Cả hai cách A và B đều sai D.Cả hai cách A và B đều đúng

Câu 25: Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

A.2 B.3
C.4 D.Tất cả đều sai

 

Câu 26: Trong Word để tạo chữ nhỏ lại như ý, sau khi quét chọn, chúng ta thực hiện:

A. Nhấn CTRL + ] B.Nhấn ALT + ]
C.Nhấn ALT + [ D.Cả 3 câu đều sai

Câu 27: Phím chức năng nào cho phép cập nhật lại nội dung cửa sổ My Computer và Explorer?

A.F5 B.F2
C.F3 D.F4

Câu 28: Để tạo văn bản mới, ta thực hiện lệnh sau:

A.File/ New B.Tools/ New
C.View/ New D.Edit/ New

Câu 29: Trong trình duyệt web để mở lại một Tab vừa tắt ta bấm tổ hợp phím nào ?

A.Ctrl-1 B.Ctrl-T
C.Ctrl-Shift-T D.Shift-T

Câu 30: Muốn kết thúc Word, ta dùng lệnh nào sau đây?

A.File/ Exit B.Table/ Close
C.File/ Close D.Tools/ Exit

Câu 31: Trong trình duyệt phím tắt nào cho phép mở lịch sử truy cập của người dùng

A.Ctrl + K B.Ctrl + J
C.Ctrl + G D.Ctrl + H

Câu 32: Để sao chép đoạn nội dung đã chọn ta bấm

A.Ctrl+A B.Ctrl+X
C.Ctrl+C D.Ctrl+B

Câu 33: Muốn chữ "Powerpoint" trong một văn bản định dạng thành Powerpoint ta:

A.Nhấn tổ hợp phím CTRL+U+B. B.Nhấn tổ hợp phím CTRL+B.
C.Chỉ bôi đen chữ Power nhấn tổ hợp phím CTRL+U. D.Đưa con trỏ văn bản đến chữ "Powerpoint" và nhấn tổ hợp phím CTRL+U rồi CTRL + B (hoặc ngược lại)

Câu 34: Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX(3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A.13 B.17
C.19 D.15

Câu 35: Để mở cửa sổ Windows Explorer ta sử dụng phím tắt nào sau đây?

A.Windows-X B.Windows-D
C.Windows-E D.Windows-F

Câu 36: Trong excel phím tắt nào cho phép sao chép nội dung cell bên trên

A.Ctrl + D B.Ctrl + E
C.Ctrl + F D.Ctrl + G

Câu 37: Để xóa tất cả định dạng của đoạn văn bản, sử dụng tổ hợp phím nào?

A.Ctrl + Z B.Ctrl + Y
C.Ctrl + R D.Ctrl + Q

Câu 38: Trong trình duyệt web để mở một Tab mới ta bấm tổ hợp phím nào ?

A.Ctrl-1 B.Ctrl-T
C.Ctrl-Shift-T D.Shift-T

Câu 39: Để chèn ký tự đặc biệt trong MSWord ta chọn?

A.Edit/Symbols B.View/Symbols
C.Format/Simbols D.Insert/Symbols

Câu 40: Trong powerpoint phím tắt nào cho phép ẩn/hiện con chuột khi trình chiếu.

A.A B.B
C.C D.D

Câu 41: Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

A.2 B.3
C.4 D.Tất cả đều sai

Câu 42: Mạng Internet ra đời năm nào?

A.1965 B.1969
C.1984 D.1978

Câu 43: Hàm nào sai trong các hàm số sau?

A.MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia B.INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia
C.AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số D.MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số

Câu 44: Trong Word, muốn lưu file hiện hành với một tên khác ta thực hiện:

A.File/ Save B.File/ Save As
C.Chọn biểu tượng hình đĩa mềm D.Nhấn Ctrl + S

Câu 45: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

A.Mạng cục bộ B.Mạng toàn cầu
C.Mạng diện rộng D.Một ý nghĩa khác

Câu 46: Trong excel phím tắt nào cho phép di chuyển đến một cell bất kỳ

A.Shift + F5 B.Ctrl + F5
C.Ctrl + G D.Shift + G

Câu 47: Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 30/10/1985), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:

A.YEAR(TODAY()) - VALUE(RIGHT(E6,4)) B.YEAR(TODAY()) - RIGHT(E6,4)
C.YEAR(NOW()) - Year(E6) D.Các câu A, B, C đều sai.

Câu 48: Trong MS Word 2010 để chèn một chữ nghệ thuật vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A.Tại the Insert, nhấp nút QuickPart B.Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt
C.Tại thẻ Insert, nhấp nút WordArt D.Tại thẻ Insert, nhấp nút Equation

Câu 49: TCP/IP là

A.1 giao thức B.1 bộ giao thức
C.1 phần mềm D.1 thiết bị mạng

 

Câu 50: Trong Excel ta dùng dấu nào sau đây để thay thế cho một ký tự?

A.# B.*
C.? D.%

Câu 51: Với một tài liệu Word có nhiều trang, để đến một trang bất kì, tổ hợp phím nào sẽ được nhấn:

A.Shift + G B.Ctrl + Alt + G
C.Ctrl + G D.Ctrl + Shift + G

Câu 52: Ở Việt Nam nhà quản lý tên miền là….

A.ISP B.IXP
C.VNNIC D.ICP

Câu 53: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

A.chọn Table -> Insert Table B.chọn Table -> Insert
C.chọn Insert -> Table D.chọn Format -> Table

Câu 54: Công thức =AND(10<14, 5>7) trong Excel sẽ cho ra kết quả nào?

A.TRUE B.TRUE FALSE
C.FALSE D.10 < 14

Câu 55: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

A.3 B.#VALUE!
C.#NAME! D.5

Câu 56: Phần mềm nào dưới đây nếu không được cài đặt máy tính sẽ không hoạt động?

A.Windowns B.Chrome
C.Window D.Windows

Câu 57: PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải

A.Chọn Insert -> Master Slide B.Chọn Insert -> Slide Master
C.Chọn View -> Master -> Slide Master D.Chọn View -> Slide Master -> Master

Câu 58: Để di chuyển giữa các Sheet trong Excel ta bấm

A.Shift+Page Up/Page Down B.Ctrl+Page Up/Page Down
C.Alt+Page Up/Page Down D.Page Up/Page Down

Câu 59: Sử dụng tổ hợp phím nào sau đây để di chuyển con trỏ đến đầu văn bản:

A.Ctrl + Home B.Ctrl + Break
C.Ctrl + F D.Ctrl + End

Câu 60: Trong Powerpoint muốn tạo một hiệu ứng cho các đối tượng trong 1 slide, ta dùng lệnh lệnh nào sau đây:

A.Kích nút Animation B.Slide Show Custom Animation
C.Câu A và B đều đúng D.Câu A và B đều sai

Câu 61: Trong MS Word 2010, để đặt lề giấy cho văn bản đang soạn thảo, ta chọn thẻ Page Layout, rồi chọn nút ..... , rồi chọn một tùy chọn lề?

A.Orientation B.Size
C.Margins D.Page Setup

Câu 62: Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?

A.Alt B.Shift
C.Ctrl D.Space

Câu 63: Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn

A.File/ Chart B.Insert/ Chart
C.View/ Chart D.Design/ Chart

Câu 64: Trong cửa sổ Windows Explorer để tạo mới một thư mục ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A.Ctrl-N B.Ctrl-Shift-N
C.Shift-N D.Alt-N

Câu 65: Trong Powerpoint để có thêm một Slide lên tệp trình diễn đang mở, ta làm như sau:

A.Chuột phải sau đó chọn Insert New Slide B.Bấm tổ hợp phím Ctrl + M
C.Chọn một mẫu Slide sau đó bấm Enter D.Các câu trên đều đúng

Câu 66: Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)

A.Chọn View -> Chọn Header and Footer B.Chọn View -> Chọn Footer and Header
C.Chọn Insert -> Chọn Header & Footer D.Chọn Insert -> Footer

Câu 67: Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save

A. Ctrl-S B. Ctrl-N
C. Ctrl-P D. Ctrl-O

Câu 68: Để lưu tài liệu với một tên khác ta bấm phím nào sau đây?

A.F1 B.F2
C.F12 D.F11

Câu 69: Trong Windows phím F1 dùng để làm gì?

A.Gọi phần trợ giúp (Help) của chương trình B.Đổi tên một file
C.Đổi tên một folder D.Câu A và C đúng

Câu 70: Trong Internet Explorer, giả sử bạn đang mở 5 tab để trở về tab thứ 2 ta bấm

A.Shift-2 B.Ctrl-2
C.Ctrl-Shift-2 D.Alt-2

Câu 71: Trong Word, muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng, phải nhấn phím gì trước khi kéo chuột:

A.Ctrl B.Ctrl + Alt
C.Shift D.Ctrl+Shift

Câu 72: Để lùi đoạn văn bản vào 1 tab ta bấm

A.Ctrl + E B.Ctrl + F
C.Ctrl + M D.Ctrl + G

Câu 73: Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

A.VALUE#? B.15
C.1970 D.10

Câu 74: Chương trình thườngđược sử dụng để xem các trang web được gọi là?

A.Bộ duyệt web B.Trình duyệt web
C.Phần mềm xem web D.Chương trình xem web

Câu 75: Trong trình duyệt phím tắt cho phép zoom lớn nội dung đang hiện thị

A.Ctrl - ] B.Ctrl - +
C.Ctrl - [ D.Shift - +

Câu 76: Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng khi xuất hiện các slide :

A.Slide Show/Action Settings B.Slide Show /Slide Transition
C.Slide Show/Custom Shows D.Transition

Câu 77: Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

A.Data → Filter B.Data → Form
C.Data → Index D.Data → Sort

Câu 78: Phím tắt nào để đóng cửa sổ tài liệu hiện hành

A.Ctrl-X B.Ctrl-Y
C.Ctrl-H D.Ctrl + W

Câu 79: WWW là viết tắt của?

A.World Wide Wed B.World White Web
C.World Wide Web D.Word Wide Web

Câu 80: 1 byte bằng?

A.8 bit B.2 bit
C.18 bit D.6 bit

Câu 81: MS Word hỗ trợ sao lưu văn bản đang soạn thành các định dạng nào?

A.*. doc; *.txt và *.exe B.*.doc; *.htm và *.zip
C.*.doc; *.dat; *.xls và *.avi D.*.doc; *.dot; *.htm và *.txt

Câu 82: Để lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

A.Ctrl+Shift+M B.Ctrl+Shift+G
C.Ctrl+M D.Ctrl+Shift+A

Câu 83: Muốn tìm kiếm một từ hay cụm từ bất kỳ trong trang văn bản ta chọn?

A.Ctrl + C B.Ctrl + O
C.Ctrl + Q D.Ctrl + F

Câu 84: Trong hệ điều hành windows chức năng Disk Defragment gọi là

A.Làm giảm dung lượng ổ cứng B.Chống phân mảnh ổ cứng
C.Sao lưu dữ liệu ổ cứng D.Dọn tập tin rác

Câu 85: Tổ hợp phím nào cho phép trở về màn hình desktop ngay lập tức?

A.Windows-X B.Windows-D
C.Windows-E D.Windows-F

Câu 86: Trong Excel để chuyển chữ thường thành chữ hoa, ta dùng hàm hay tổ hợp phím nào sau đây:

A.Shift+F3 B.Hàm Upper
C.Hàm Lower D.Fomat/change Case

Câu 87: =VLOKUP(A1,$A$12:$B$16,2,0) thành phần nào sai trong công thức trên?

A.$A$12:$B$16 B.A1
C.2 D.VLOKUP

Câu 88: Để định dạng dòng chữ “ĐH Phan Thiết” thành ĐH Phan Thiết, toàn bộ các thao tác phải thực hiện là

A.Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I B.Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U
C.Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U D.Nhấn Ctrl + I

Câu 89: Để định dạng các dữ liệu dạng số tại cột thứ n là dạng tiền tệ, tại ô đó, thực hiện

A. Phải chuột/chọn Format Cells/Number/Fraction B.Phải chuột/chọn Format Cells/Number/General
C.Phải chuột/chọn Format Cells/Number/Currency D.Phải chuột/chọn Format Cells/Number/Accouting

Câu 90: Trong Word, để định dạng chỉ số dưới, ta sử dụng tổ hợp phím:

A.Ctrl + = B.Ctrl + Shift + >
C.Ctrl + Shift + = D.Ctrl + Shift + <

Câu 91: Trong Internet Explore để mở lại một Tab vừa tắt ta bấm tổ hợp phím nào ?

A.Ctrl-1 B.Ctrl-T
C.Shift-T D.Ctrl-Shift-T

Câu 92: Khi di chuyển con trỏ trong bảng, tổ hợp phím Shift + Tab dùng để:

A.Di chuyển con trỏ đến ô liền trước. B.Thêm 1 tab vào ô
C.Di chuyển con trỏ đến hàng trên D.Không có chức năng gì.

Câu 93: Trong Word, để giảm cỡ chữ, ta sử dụng tổ hợp phím:

A.Shift + ] B.Shift + [
C.Ctrl + ] D.Ctrl + [

Câu 94: Trong Powerpoint để tạo hyperlink ta chọn text hay đối tượng mà ta muốn tạo hyperlink sau đó thực hiện:

A.Insert Hyperlink B.Bấm tổ hợp phím Ctrl + K
C.Insert Object D.Câu A và B đều đúng

Câu 95: Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắt từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A.Read Access Memory B.Random Access Memory
C.Rewrite Access Memory. D.Cả 3 câu đều đúng

Câu 96: Trong excel phím tắt nào cho phép chèn giờ phút giây hiện tại

A.Ctrl + Shift + ; B.Ctrl-T
C.Ctrl + ; D.Alt + Shift + ;

Câu 97: Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A.Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái B.Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề trái
C.Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái D.Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái

Câu 98: Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải

A.Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete. B.Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace
C.Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete. D.Chọn Edit -> Delete Slide

Câu 99: Để khởi động Powerpoint, ta thực hiện:

A.Start All Program Microsoft Office Microsoft Powerpoint B.Kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Powerpoint
C.Start All Program Accessories Microsoft Powerpoint D.Câu A và B đều đúng

 

Câu 100: Để xác định 7 kết quả của một vấn đề trong MS-EXCEL phải dùng:

A.3 hàm If B.5 hàm If
C.6 hàm If D.Tất cả đều sai

Câu 101: Trong MS Excel 2010, khi lập công thức tại ô A3 của Sheet 1 nhưng muốn tham chiếu đến dữ liệu vào ô B3 trong Sheet2 và nhân với 1000 thì công thức đúng là:

A.B3!Sheet2*1000 B.B3*1000
C.Sheet1!B3*1000 D.Sheet2!B3*1000

Câu 102: Dịch vụ Internet được chính thức cung cấp cho Việt Nam vào năm nào?

A.1997 B.1998
C.1999 D.2000

Câu 103: Nếu xóa nhầm một tập tin hay thư mục, muốn khôi phục lại ta phải vào đâu?

A.My Computer B.Start
C.Recycle Bin D.My Document

Câu 104: Trong Word 2010, để bật/ tắt thước ngang, ta dùng lệnh:

A.View/ Ruler B.View/ Outline
C.Format/ Ruler D.Tools/ Ruler

Câu 105: Trong bảng tính MS Excel 2010, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, chọn:

A.Thẻ Review – Freeze Panes B.Thẻ View – Freeze Panes
C.Thẻ Page Layout – Freeze Panes D.Thẻ Home – Freeze Panes

Câu 106: Ô A10 có công thức: =$b$5+C4. Sao chép công thức ở ô A10 sang ô A11. Ô A11 sẽ có công thức là:

A.B6+$C$4 B.$B$5+C5
C.$B$5+$C$6 D.B5+C6

Câu 107: Giả sử tại ô A2 chứa chuỗi ký tự “Trường ĐH Phan Thiết tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2017”. Hãy cho biết công thức để trích chuỗi ký tự “ĐH Phan Thiết” từ ô A2?

A.MID(A2,8,14) B.MID(A2,7,14)
C.MID(A2,8,13) D.MID(A2,7,13)

Câu 108: Trong Excel, AND, OR, NOT là:

A.Hàm của kiểu dữ liệu kiểu số. B.Hàm của kiểu dữ liệu kiểu Logic.
C.Hàm của kiểu dữ liệu ngày. D.Tất cả đều sai.

Câu 109: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A.Chương trình bảng tính bị nhiễm virus B.Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
C.Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số D.Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Câu 110: Các thuật ngữ nào dưới đây, thuật ngữ nào không chỉ dịch vụ Internet

A.WWW B.Chat
C.TCP/IP D.Email

Câu 111: Khi xem phim trên Youtube, bấm phím nào để tắt âm thanh?

A.D B.E
C.M D.G

Câu 112: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối tại cột, tương đối tại hàng?

A.B$1$10 B.B$1$$10$
C.$B$1:$D$10 D. $B1:$D10

Câu 113: Khi bạn đang làm việc trên máy tính ở nơi công cộng và cần phải rời máy trong giây lát thì tổ hợp phím nào giúp bạn nhanh chóng chuyển máy của bạn về cửa sổ đăng nhập của Windows, nơi mà bạn phải đánh lại mật khẩu mới có thể đăng nhập và tiếp tục làm

A.Ctrl-L B.Windows-L
C.Alt-L D.Shift-L

Câu 114: Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

A.SumIf(criteria, range,[sum_range]) B.SumIf(range, criteria,[sum_range])
C.SumIf(range, criteria) D.SumIf(range)

Câu 115: Để chèn tiêu đề trang, ta thực hiện:

A.Insert/ Header and Footer B.View/ Header and Footer
C.Tools/ Header and Footer D.Format/ Header and Footer

Câu 116: 1MB (Mega byte) bằng :

A.1024 GB B.1024 B
C.1000 KB D.1024 KB

Câu 117: Kết quả của biểu thức =AVERAGE(5,6) + ABS(3) + SQRT(9) - INT(81.13) là:

A.-70 B.70
C.- 69,5 D.Một kết quả khác

Câu 118: Trong máy tính, PC là viết tắt của từ nào?

A.Performance Computer B.Personnal Computer
C.Personal Computer D.Printing Computer

Câu 119: Trong Word 2010, muốn sao chép định dạng của một dòng văn bản nào đó, bạn sẽ bôi đen dòng đó và:

A.Nhấn chuột vào biểu tượng copy B.Nhấn chuột vào biểu tương Format Painter
C.Nhấn chuột vào menu Edit, chọn Copy D.Không thể sao chép định dạng của dòng văn bản.

Câu 120: Muốn chèn công thức toán học vào văn bản Word, ta thực hiện:

A.Insert Object Microsoft Equation 3.0 B.View Annotaions
C.Table Formular D.Insert Annotaions

Câu 121: Trong Word, để canh phải văn bản ta sử dụng tổ hợp phím:

A.Ctrl + L B.Ctrl + J
C.Ctrl + R D.Ctrl + E

Câu 122: Khi soạn thảo văn bản trong Word, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng, ta bấm phím:

A.Ctrl + Tab B.Tab
C.Ctrl + Alt D.Cả A và B đều đúng

Câu 123: Trong Word, để tăng cỡ chữ, ta sử dụng tổ hợp phím

A.Shift + ] B.Shift + [
C.Ctrl + ] D.Ctrl + [

Câu 124: Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 18/11/2017; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

A.0 B.#VALUE!
C.#NAME! D.17/11/2017

Câu 125: Giả sử tại ô A2 của bảng tính Excel có dạng như sau: =RIGHT(“TRUNGTAM PTNNL”,5). Vậy giá trị ô A2 sẽ là:

A.MGDTX B.PTNNL
C.TRUNGTAM D.TAMPTNNL

Câu 126: Trong trình duyệt phím tắt cho phép zoom nội dung đang hiện thị về mặc định

A.Ctrl + 0 B.Ctrl + 1
C.Ctrl + 2 D.Ctrl + 3

Câu 127: Trong Word để biến chữ thường thành chữ IN, ta dùng lệnh hay tổ hợp nào sau đây?

A.Shift + F3 B.Ctrl+F3
C.Câu A và B đều đúng D.Câu A và B đều sai

Câu 128: Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A.47 B.271
C.63 D.Không thể thực hiện được biểu thức trên

Câu 129: Trong bảng tính Excel, ô A5 chứa “Lê ” và ô B5 chứa “Văn ”. Để ổ D5 cho kết quả là “Lê Văn” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức như sau :

A.= Trim(A5&” “&B5) B.= UPPER(A5&” “&B5)
C.= LOWER(A5&” “&B5) D.= A5&” “&B5

Câu 130: Trong các ký hiệu sau đây, ký hiệu nào không sử dụng đặt tên cho tập tin và thư mục?

A.# B.@
C./ D.Câu a, b, c đúng